Ügyintézés

 

Mi a teendő gépjármű kár esetén?
 • Ha Ön a károkozó, jegyezze fel a károsult, illetve adja meg a saját személyi adatait.
 • Ha Ön a károsult, feltétlenül jegyezze fel a másik fél személyi és biztosítási adatait
 • Kár esetén, amennyiben egyértelmű a káresemény keletkezésének oka és a károkozó elismeri a kár bekövetkeztében a vétségét, baleseti bejelentőlapot kell kitölteni.
 • Abban az esetben, ha a kár bekövetkezésének körülményeiben nem tudnak megegyezni, kérjen rendőri intézkedést.
 • A biztosított köteles a káreseményt követően a kárrendezéshez szükséges adatok megadásával és a lényeges körülmények leírásával, esetlegesen a káreseménnyel kapcsolatos hatósági eljárást lefolytató szerv megjelölésével 5 munkanapon belül a biztosítójánál a káreseményről bejelentést tenni. Külföldön bekövetkezett káresemény bejelentésének határidejét a hazaérkezés időpontjától kell számítani. Érvényes kötelező gépjármű felelősség biztosítással nem rendelkező üzembentartó 5 munkanapon belül a Kártalanítási Számla kezelőjének köteles bejelentést tenni a károkozásról.
 • A károsult a káreseményt, annak bekövetkeztétől illetve a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosító társaságnak. A bejelentés megtehető személyesen, vagy levélben, vagy a biztosító weboldalán.
Milyen iratokra van szükség a gépjármű kárbejelentéséhez?
 • Mindkét fél által aláírt, hiánytalanul kitöltött baleseti bejelentőlap
 • A gépjármű forgalmi engedélye
 • A járművet vezető jogosítványa
 • Amennyiben a gépjármű finanszírozott a finanszírozási szerződés
 • A kártérítési összeg utalásához szükséges bankszámlaszám megadása
 • Ha történt rendőri intézkedés, a helyszínelő rendőr által kiállított jegyzőkönyv
Mi a különbség a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (GFB) és a Casco biztosítás között?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nem önkéntes biztosítás, hanem minden gépjármű-tulajdonos – üzemben tartó – számára jogszabályban előírt kötelezettség. A gépjármű-felelősségbiztosítás az Ön által másoknak okozott károkat téríti meg, dologi károk esetén 500 millió Ft összeghatárig, személyes sérülés miatti károk esetén 1250 millió Ft összeghatárig térít

• A teljes körű CASCO biztosítás célja, hogy a gépjárműben keletkezett károkat a biztosító megtérítse.

A CASCO biztosítás elemi károkra (tűz, villámcsapás, szélvihar, jégeső, lezúduló hótömeg, stb.) lopáskárokra, valamint a gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban – balesetből vagy idegen személy által okozott rongálásból – keletkezett károk fedezetére szolgál. Kiegészítő biztosításként köthető a casco biztosítás mellé poggyászbiztosítás, kölcsöngépkocsi biztosítás, balesetbiztosítás, az autó szériatartozékain felüli extratartozékaira biztosítást.

A rész CASCO biztosítást célja, hogy az Ön választása alapján biztosítási fedezetet nyújt arra a kockázatra, melyet Ön fontosnak tart; csak lopáskockázat, vagy csak törés és elemi kár kockázat, vagy speciális kártérítési rendszerű, készpénztérítéses casco biztosítás. Díja a gépkocsi típusától, a vállalt önrészesedéstől, a díjfizetés gyakoriságától, továbbá a biztosított állandó lakóhelyén fennálló kockázati viszonyoktól függ.

Mi a teendő gépjármű eladásakor?

Ha az Ön tulajdonában lévő gépjármű eladásra kerül, a biztosító társaságot értesíteni kell az eladás tényéről és a biztosítási szerződésben bekövetkezett érdekmúlásról, az érdekmúlástól számított 15 napon belül. Ezt úgy tudja megtenni, hogy a gépkocsi adás-vételi szerződését megküldi (postán, faxon, elektronikusan) a biztosító társaságnak. A biztosító társaság az adás-vételi szerződés alapján a biztosítási szerződést érdekmúlás miatt törli, a gépkocsi eladásának dátumával. Amennyiben többletfizetés van a szerződésen, a fennmaradó összeget visszautalja Önnek, amennyiben tartozása van a szerződésen, azt a biztosító fele ki kell egyenlíteni. Ezt követően a biztosító társaság az Ön számára kártörténeti igazolást állít ki és küld. A bonus fokozat két évig érvényesíthető azonos gépjármű-kategóriájú gépjármű biztosításánál. A kiállított kártörténeti igazolás 30 napig felhasználható.

Ha a gépjármű eladásra kerül, de ezt nem jelenti be a biztosító társaságnak, a biztosító továbbra is követelni fogja esedékes díjakat, ha a befizetés nem történik rá, a biztosítási szerződése díjnemfizetés miatt szűnik meg. Amennyiben, a biztosítási szerződés díjnemfizetés miatt szűnik meg, a bonus jogosultságát az ügyfél elveszíti.

Mi a teendő gépjármű vásárlás esetén?

A gépjármű az adás-vételi szerződésének aláírást követően a gépjármű üzembentartójának gondoskodnia kell a gépjármű felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről. Új gépkocsi vásárlása esetén a forgalomba helyezéskor, az okmányirodának be kell mutatni a gépjármű felelősségbiztosítási ajánlatot, mely tartalmazza a szerződő, tulajdonos adatait, a gépkocsi adatait és a biztosítási szerződés díját. Ennek hiányában a gépjárművet nem helyezik forgalomba.

Biztosítási szerződésének megkötésénél igénybe veheti a kereskedő segítségét, de önállóan is gondoskodhat a biztosítási szerződés megkötéséről, akár önállóan, akár szakember, alkusz közreműködésével.

Ha Ön casco biztosítást is szeretne kötni, kérheti a kereskedő ajánlatát, de igénybe veheti alkusz, szakember segítségét, de tájékozódhat a biztosítók kínálatáról az Interneten keresztül is. A casco biztosítást Ön igényei szerint választhatja ki, de abban az esetben, ha a gépjármű finanszírozott, a finanszírozó társaság által a finanszírozási szerződésben a casco biztosításra vonatkozó előírások szerint kell eljárnia. Ha Ön használt autót vásárol, és casco biztosítást kíván kötni a gépkocsijára a casco biztosítási szerződés létrejöttének feltétele a biztosítói, vagy márkakereskedői gépjármű szemle.

Mi történik a már megszerzett bonusszal (malusszal), ha a személygépkocsit eladják, vagy a forgalomból kivonják?

Ha a gépjármű eladás, vagy végleges forgalomból történő kivonásra kerül a biztosító társaságnak a biztosítás megszűntetéshez szükséges dokumentumokat (adás-vételi szerződés, okmányirodai bejegyzéssel ellátott forgalmi engedély másolat, végleges kivonás okmányirodai határozata stb.) 5 napon belül meg kell küldeni. A megküldött dokumentum alapján a biztosítási szerződés érdekmúlással megszűnik, és a biztosító társaság ügyfelének törlés értesítő dokumentumot állít ki. A bonus jogosultság két éven belül vehető igénybe azonos gépjármű-kategóriában.