Vállalati vagyon és felelősségbiztosítások

 

Vállalati vagyonbiztosítás

Vállalkozásunk felépítése és gyarapítása sok időt és energiát igényel, és sokszor eközben elfelejtünk vigyázni a megszerzett vagyonunkra. A vagyonbiztosítások segítenek abban, hogy egy nem várt szerencsétlen esemény bekövetkeztével, vállalkozásunk működésében visszafordíthatatlan károk ne keletkezzenek.

Milyen kockázatokra terjed ki a vállalkozói vagyonbiztosítás?

Ha a vállalkozás telephelyén bekövetkezett tűz, villámcsapás, robbanás, vihar, hó nyomás, ismeretlen üreg beomlása, csőtörés, idegentárgy ütközése, rongálás, betörés, rablótámadás, üvegtörés, üzemszünet, üzemi baleset, okoz a cégének veszteséget, a biztosítás fedezetet nyújt a károk helyreállítására.
A biztosító társaságok vállalti vagyonbiztosítási ajánlatok kialakításánál mindig figyelembe veszik az adott vállalkozás tevékenységi körét, és a végzett tevékenység kockázatainak figyelembe vételével nyújtanak biztosítási fedezetet. A vállalati vagyonbiztosítások köthetőek nevesített kockázatokra, vagy all risk fedezettel. A nevesített kockázatú vagyonbiztosítások esetén, a szerződésben meghatározásra kerülnek azok a kockázatok, melyekre a biztosító társaság fedezetet nyújt, bizonyos esetekben limitek, feltételek meghatározása mellett. Az all risk vagyonbiztosítás kiterjed minden váratlan, véletlen káreseményre, ilyen módozat esetén a nem biztosított események a szerződési feltételekben nevesítve tételesen felsorolva kizárásra kerülnek. Bármelyik módozat választása esetén, szükséges odafigyelni arra, hogy a biztosítani kívánt vagyontárgyak, vagyoncsoportonként hiánytalanul felsorolásra kerüljenek, a megfelelő biztosítási értékekkel, a biztosító társaságok vagy az alkusz által rendelkezésre bocsátott igényfelmérő kérdőívekben.

Bizonyos tevékenységet végző vállalkozások esetén a biztosítandó vagyontárgy helyének meghatározása is szükséges, hogy az földfelszín felett, földfelszín alatt, zárt térben, vagy nyílt téren található, lakott területen, vagy lakott területen kívül. A vagyontárgyak felsorolásánál lényeges szempont a vagyontárgy tulajdonjogának meghatározása. A vagyonbiztosításoknál lényeges körülmény a biztosító társaságok által előírt vagyonvédelmi szintnek való megfelelés. A vagyonvédelmi szintek meghatározása, a szerződési feltételekben és a biztosítási ajánlatban kerül rögzítésre.

Milyen vagyoncsoportokra lehet biztosítást kötni?

A biztosítandó vagyontárgyak lehetnek saját, vagy idegen tulajdonban. Idegen tulajdon a bérelt, vagy lízingelt ingatlan, a bérelt, vagy lízingelt műszaki berendezés a feldolgozásra, javításra átvett vagyontárgyak és egyéb idegen tulajdonú vagyontárgyak (pl. értékesítésre, megőrzésre átvett vagyontárgy, vendéglátó egység esetén a vendégek vagyontárgyai, munkavállalók személyes tárgyai)
Biztosítható vagyoncsoportok a teljesség igénye nélkül:
– Ingatlan (telek nem)
– műszaki berendezés, felszerelés
– készletek
– elektromos berendezések
– felújítási munkák
– beruházás
– készpénz
– értékkészlet
– tervek, dokumentációk is biztosíthatók külön megállapodás keretén belül

Hogyan érdemes vállalati vagyon és felelősségbiztosítást kötni?

A vállalati vagyonok kezelése nagy figyelmet és gondosságot igényel, ezért bizonyos kockázatok kizárásában, mérséklésében a célszerűen kidolgozott biztosítási stratégia és a szerződés folyamatos karbantartása elengedhetetlen. A szakszerűen megválasztott biztosítási stratégia nemcsak biztosítási szempontból fontos, hanem költséghatékony megoldásokat tud kínálni, és hosszú távú tervezhetőséget biztosít. Az optimális biztosítási stratégia kialakításánál rendkívül fontos az adott vállalkozás kockázatainak felmérése és elemzése. A vállalkozások tevékenysége igen eltérő, ezért a biztosítási szerződés előkészítésében szoros együttműködés szükséges a cég és a biztosító/alkusz szakemberei között. A vállalkozásban végzett tevékenységet szükséges pontosan felmérni, annak érdekében, hogy helyes elemzés készüljön, a megfelelő biztosítási fedezet kialakításához. Vállalti vagyonbiztosítás megkötése alkalmával mindenképpen érdemes tapasztalt szakemberek segítségét igénybe venni. A biztosítás élettartama alatt nagyon fontos odafigyelni a megfelelő időben történő díjfizetésre, az év közben módosuló vagyoncsoportok, körülmények változásainak biztosítóhoz történő bejelentésére.

A biztosítási összeg meghatározása

A biztosítási összegnek a biztosított vagyontárgyak szerződés kötéskori értékének kell megfelelni.
Az értékmeghatározás a vagyontárgyak új értéke, vagy időérték alapján történik.

Új érték: a helyreállítási, pótlási költséget jelenti beleértve a szükséges tervezői, szállítási, szerelési és építési költséget.

Időérték: az új értékből indul ki, de figyelembe veszi az elhasználódási és avulási értéket.

A biztosítási időszakon belül a vagyonváltozást szükséges jelenteni a biztosítónak, mivel ez befolyásolja a biztosítási összeget.

Alulbiztosítás

Mindenki ott spórol, ahol tud –szoktuk mondani.
Gyakori biztosításkötés esetén, hogy a biztosítandó értéknél alacsonyabb összeget adnak meg a szerződők/biztosítottak, ezzel csökkentve a biztosítás díját.
Tudnunk kell, hogy a biztosítók az ingatlanokat nem forgalmi értéken, hanem új értéken biztosítják.
Az alulbiztosítás nem tilos, de hátrány, hogy amennyivel kisebb összegre biztosítjuk az ingatlant vagy a készletet kár esetén a kárkifizetés is arányosítva történik. (50%-os alulbiztosítás esetén a megállapított kár 50%-a kerül kifizetésre)

Túlbiztosítás

Ha a valós értéknél magasabb összegre történt biztosításkötés.
Ennek sincs értelme mivel a biztosító csak a valós, újra építési, vagy új beszerzési költséget fogja fizetni. Az ügyfél jogosult a vagyoncsoportra, vagyontárgyra vonatkozó biztosítási összeg és a tényleges érték különbözete alapján számított biztosítási díj visszatérítésére.

Vállalkozói felelősségbiztosítás

A megfelelően megválasztott vállalkozói biztosítás elengedhetetlen eleme a felelősségbiztosítási fedezet. A felelősségbiztosítások olyan, másnak okozott károkat fedeznek, melyért a biztosított a jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik, és amelyeknek bekövetkezéséhez a biztosító szolgáltatási kötelezettsége fűződik.

A felelősség biztosítás alapján a biztosítottat, a biztosító, a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint mentesíti olyan kár megtérítése alól, amelyért a jogszabály szerint felelős. Felelősségbiztosítások esetén a biztosító társaságok általában limiteket és önrészt határoznak meg, melyekből választani lehet.

A felelősségbiztosítás időtartama, területi hatálya

A vállalkozói felelősségbiztosítások köthetőek határozott, illetve határozatlan időre is. Határozott időre lehet kötni akkor, ha például egy kiállításon vesznek részt, vagy egy adott tevékenység határozott ideig tart a cégben.
A felelősségbiztosítás területi hatálya általában a Magyarországon belül keletkezett károkra terjed ki, kivéve, ha a feltétel másképp nem rendelkezik, vagy a tevékenységből adódóan egyéb igény nem keletkezik.

Általános felelősségbiztosítás

Az általános felelősségbiztosításban név szerint feltüntetett biztosított által, vele szerződéses jogviszonyban nem álló, harmadik személynek, vagy a biztosítottal szerződéses kapcsolatban állóknak, szerződésen kívül okozott vagyoni, személyi sérüléses (élet, testi épség, egészség sérülése) kárai kerülhetnek megtérítésre, beleértve a sérelem díj megfizetését is. Az általános felelősségbiztosítás keretében meghatározásra kerül a biztosítottak köre, akikre a biztosítási kockázat kiterjed. Abban az esetben, ha az adott vállalkozás alvállalkozó(k) bevonásával működik, a biztosító társaságtól szükséges kérni a biztosítás alvállalkozókra vonatkozó kiterjesztését, de minden esetben az alvállalkozó bevonásáról a biztosító társasággal érdemes egyeztetni, olyan esetek elkerülése miatt, melyben az alvállalkozók okozhatnak kárt.

Tevékenységi felelősségbiztosítás

Ez a biztosítás a személyi sérüléses károkat, és a szerződésen kívül okozott dologi károkat téríti meg, amelyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségben okoz és melyért a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Az alvállalkozók bevonásáról a tevékenységi felelősségbiztosítás esetén is szükséges egyeztetni a biztosítóval, és kiegészítő az alvállalkozókra kiterjedő fedezetet kérni.

Munkáltatói felelősségbiztosítás

A munkáltatói felelősség biztosítás, a szerződésben megállapított mértékben, és feltételek szerint, a biztosítottal munkaviszonyban,(szövetkezeti tagsági viszony) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztott kártérítési követelést és sérelemdíj megtérítését, mely a magyar jog szerint köteles. Minden esetben szükséges egyeztetni a biztosító társasággal amennyiben kölcsönzött munkaerővel folyik a munkavégzés.

Szolgáltatói felelősségbiztosítás

A szolgáltatói felelősség biztosítás a biztosított által nyújtott szolgáltatás teljesítése, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit, illetve a szolgáltatás igénybe vevőit ért dologi károkra, vagy dologi kárral összefüggő sérelemdíj megfizetésére nyújt fedezetet, amelyért a magyar jog szerint a biztosított felelős.

Külön feltétel alapján a fedezet kiterjeszthető
– a biztosított birtokában (bérelt, haszonbérelt, haszonkölcsönzött, letétként kezelt, megőrzésre átvett) tárgyakban okozott károkra
– ingatlan bérbeadói
– gépek, műszak eszközök, egyéb használati tárgyak berendezések bérbeadóját terhelő károkra
– biztosított által nyújtott szolgáltatásokra
– tárgyak elvesztése, elhagyása, eltulajdonításából keletkezett károkra
– gépjárművekben okozott károkra

Termék felelősségbiztosítás

A termékfelelősség biztosítás, a szerződésben, feltételekben rögzítettek szerint, mentesíti a biztosítottat (mint gyártót, importálót, forgalmazót) a termék hibája miatt okozott személysérüléses károk, az ezzel kapcsolatos sérelemdíjra, és dologi károkra nyújt fedezetet, melyért a biztosított a termékfelelősségre vonatkozó magyar jogi szabályozás szerint felelősséggel tartozik. A termék felelősség biztosítás általában kiterjed azon károkra és sérelemdíjra vonatkozó követelésekre is, amelyek a termék forgalmazása során a termékkel kapcsolatban adott hibás, vagy hiányos tanácsadásból erednek. Mint minden bizt6osítási termék esetében, ebben az esetben is szükséges a biztosítás megkötése előtt, a feltételeket alaposan áttanulmányozni, hogy minden igényelt fedezet megfelel-e a kockázatoknak

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

A környezetvédelmi felelősség biztosítás fedezetet nyújt a biztosított környezet veszélyeztető tevékenységével (mulasztással) okozott dologi, személyi sérüléses károkra, sérelemdíjra a szerződésben megállapított feltételek és mérték szerint, mely felelősség biztosítottat a magyar jog szabályai szerint terheli. A biztosító társaságok a környezet károsodást a környezetnek, vagy valamely elemének, – például föld, levegő, víz, élővilág – olyan mértékű változása, szennyezettsége, amelynek eredményeképpen a környezet minősége, korábbi állapota csak beavatkozással állítható helyre, vagy egyáltalán nem állítható helyre és az okozott károsodás az élővilágot kedvezőtlenül érinti. Személyi sérüléses kárnak tekinthető az, ha valaki meghal, egészségkárosodást, vagy testi sérülést szenved a környezetkárosodás következtében.

E

Írjon nekünk:


  • Elolvastam, es elfogadom az adatvedelmi nyilatkozatot. Az Ön jelenleg megadott adatait az Önnel való kapcsolatfelvételhez használjuk. Az Ön nevét es e-mail címét adatbázisunkban tároljuk, de harmadik személy részére nem adjuk át.
E

Hívjon minket:

+36 1 453 0303 / +36 30 933 4292