aloldalikon_auto

CASCO biztosítás

 

A Casco biztosításról

A Weboldalunkon köthető teljes körű és részleges casco biztosítás is, a felmerülő igények szerint. A részleges casco biztosítás választása esetén meghatározható, hogy milyen kockázatokra igényel a szerződő fedezetet. Pl. elemi kár, lopáskár, csak törés kár stb.

Részleges casco biztosítás választása esetén egy kedvezőbb díj mellett biztosítható a gépjármű. Rész casco biztosítás köthető gépjárművére, abban az esetben, ha Önnek az alábbiakban leírt fedezetekből, egy, vagy két fedezetre van szüksége, így köthető önállóan lopás casco biztosítás, vagy lopás és elemi kár biztosítás, esetleg köthető csak töréskárra érvényes casco biztosítás. Fontos, hogy rész casco biztosítási szerződés csak abban az esetben köthető, ha ezt gépjárművel kapcsolatos egyéb érvényes szerződés (pl. hitel, lízing vagy bérleti szerződődés) nem zárja ki, vagy kifejezetten lehetővé teszi a rész casco biztosítás megkötését. Amennyiben Ön gépjárművére rendelkezik érvényben lévő hitel, lízing, vagy bérleti szerződéssel, tájékozódjon finanszírozási szerződése feltételeiről, vagy szükség esetén, kérje finanszírozója írásbeli hozzájárulását a rész casco biztosítási szerződés megkötéséhez.

A Casco biztosítás fedezetei

A teljes körű CASCO biztosítás esetén a biztosító társaság, a gépjárműben keletkezett alábbi károkat téríti a szerződéses feltételek szerint.

A CASCO biztosítás elemi károkra, lopáskárokra, valamint a gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban – balesetből vagy idegen személy által okozott rongálásból – keletkezett károk fedezetére szolgál. Ugyanakkor a casco biztosítás mellé kiegészítő biztosításként, külön díj ellenében köthető poggyászbiztosítás, kölcsön gépkocsi biztosítás, balesetbiztosítás, a gépjármű extratartozékaira kötött biztosítás, munkanélküliség esetén díjátvállalás, rágcsálókár biztosítás, avulás mentes térítés, kiegészítő asszisztance szolgáltatás, gyermekfelszerelés biztosítás, kisállat biztosítás, kátyúkár, stb. Kiegészítő biztosítások tekintetében a díjszámító oldalon biztosítónként pontosan lehet tájékozódni, hogy az egyes biztosítók milyen kiegészítő biztosításokat kínálnak ügyfeleik számára. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kiegészítő biztosítások részletes leírása és feltételei a biztosítási feltételekben tekinthetők meg.

Elemi károk:
villámcsapás, földcsuszamlás, szélvihar, felhőszakadás, jégverés, hónyomás, árvíz, belvíz, vízelöntés, földrengés, rádőlés, tűz

Lopáskár: A megfelelően lezárt gépjármű ellopása

Részlopás:

•Alkatrészek, tartozékok ellopása

Töréskár:

•Baleseti jellegű sérülés

•Idegen személy általi rongálás

•Nem térül: pl. anyagfáradás

Önálló üvegtörés:

Kizárólag ablaküvegre

•Közvetlen mechanikai hatás

•Idegen személy által okozott rongálás

Extratartozékok biztosítása:

A gépjármű EUROTAX adatbázisban tartalmazott szériafelszereltségén felüli extratartozékait, avagy a biztosító társaság által előírt egyéb (akár) szériatartozékokat szükséges külön biztosítani, hiszen, ha a gépjármű szériafelszereltségen felüli extratartozékai, vagy a biztosító társaság által előírt szériatartozékok nincsenek külön biztosítva, kiesnek a biztosító kockázatvállalása alól, kár esetén a kártérítés alól.

Ki köthet casco biztosítási szerződést?

A gépjármű megóvásában érdekelt személy köthet casco biztosítási szerződést. A biztosítási szerződés szerződője lehet a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója, vagy az a személy, akinek a gépjármű megóvásához érdeke fűződik és a biztosítási szerződést a gépjármű tulajdonosának javára köti meg. A szerződés biztosítottja a gépjármű tulajdonosa, hacsak a szerződésben korábban nem lett külön megjelölve kedvezményezett. A kedvezményezett (pl. bank) jogosult a biztosító szolgáltatására a kedvezményezettsége mértékéig. 2014 03.15-étől a megváltozott Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján, a gépjárművet finanszírozó bank kedvezményezettként a biztosítási szerződésben nem jelenhet meg, a biztosítási szolgáltatás biztosítéki célú engedményezésének semmissége miatt. A finanszírozó bank társbiztosítottként, vagy zálogjogosultként kerül feltüntetésre a szerződésben. 2014.03.15. előtt kötött casco biztosítási szerződés esetén, ahol a bank kedvezményezett volt, egy biztosítás váltás esetén szükséges a bankkal való egyeztetés, a finanszírozási szerződés fenntartása érdekében.

Hogyan jön létre a casco biztosítási szerződés?

A biztosítási szerződés a felek írásos megállapodásával (biztosítási ajánlattal) jön létre, amennyiben a biztosító társaság a szerződés megkötésére tett ajánlatot a biztosító társasághoz való beérkezéstől számított 15 napon belül írásban nem utasítja el, esetleg hiánypótlást nem kér az adott szerződésre. A szerződés visszamenőleges hatállyal, a kockázatviselés dátumával jön létre.

FONTOS tudnivaló, hogy a lopáskockázat csak akkor érvényesíthető a szerződésen, ha a gépjármű rendelkezik az adott biztosító társaság által előírt védelmi berendezéssel. A díjszámítás során feltüntettük a biztosító társaságok díjai mellett, azokat a védelmi berendezéseket, melyeket a lopáskockázat érvényesítéséhez a biztosító társaságok előírnak, illetve azokat az egyéb feltételeket, melyek a szerződéskötéshez szükségesek. (pl. biztosítói szemle, előzetes engedély,stb.)

A biztosítók a gépjármű típusától függően, több védelmi eszköz együttes meglétét is előírhatják.

Elfogadott védelmi berendezés lehet:

 • gyári INDÍTÁSGÁTLÓ
 • gyári RIASZTÓ
 • utólag beépített RIASZTÓ
 • GPS

FONTOS, hogy az előírt védelem meglétét a biztosítottnak minden esetben dokumentummal igazolnia szükséges.

A szerződés érvényes létrejöttének további feltétele, hogy a gépjárművet a biztosító társaság vagy az alkusz képviselője szemlézze. Portálunkon kezdeményezett casco biztosítás megkötése esetén e-mailben küldünk a szemle lehetőségeiről és körülményeiről tájékoztatást, illetve telefonon is megkeressük a szerződőt a megfelelő szemle időpont és helyszín egyeztetése miatt.

Milyen időszakra köthető casco szerződés?

A casco biztosítási szerződés általában határozatlan időtartamra jön létre, a biztosítási időszak 1 év. A biztosítási időszak kezdetét és végét a biztosítási ajánlat és/vagy a kötvény is tartalmazza (kötés dátuma/évforduló dátuma).

Igény szerint köthető határozott időre is casco biztosítás, hiszen vannak olyan biztosító társaságok, akik igény szerint, akár előre meghatározott, egy évnél rövidebb időszakra is megkötik a casco biztosítást.

Díjfizetés

A biztosítási díj a biztosító társaságot kockázatviselésének időtartamára, a kockázatviselés kezdetétől a szerződés megszűnésének napjáig illeti meg.

A biztosítási díjat a kockázat vállalási időszakra előre szükséges megfizetni, a díj megfizetése a díjfizetési ütem első napján válik esedékessé.

A jogszabályok értelmében a biztosítónak a díj egy biztosítási időszakra előre fizetendő, a díjfizetés gyakoriságát a szerződő megválaszthatja, így ennek függvényében a díjfizetési gyakoriság lehet éves, féléves, negyedéves, havi. Az egy összegben, félévenként, vagy negyedévenként történő díjfizetési ütem választása esetén a biztosító a díjat engedménnyel állapítja meg.

A díjfizetési kötelezettség a kockázat vállalási időszakra MINDIG előre illeti meg a biztosítót, így a díjfizetés a díjfizetési ütem első napján válik esedékessé, ellentétben, például egyéb közüzemi számlákkal, ahol a fizetési kötelezettség utólagos.

A díjfizetés történhet csekken, csoportos díjbeszedési megbízás alapján, vagy banki átutalással, bankkártyás fizetéssel a biztosító ügyfélszolgálatán, vagy weboldalán.

Bankkártyás fizetés esetén a biztosítók kérik a szerződés azonosítóját, illetve a bankkártya számát. Ez a díjfizetési lehetőség a legtöbb biztosító weboldalán elérhető és könnyű, gyors lehetőséget biztosít a díjfizetés teljesítésére.

Fontos odafigyelni arra, hogy lehívással történő díjfizetés esetén, a számlán legyen elegendő összeg arra, hogy a lehívás sikeresen megtörténhessen.

Bankkártyás, átutalásos, díjlehívásos fizetés esetén a biztosító társaság nem küld automatikusan minden esetben igazolást a díjrendezettségről.

A díj befizetéséről szóló igazolást (befizetett csekket, átutalásos, csoportos díjbefizetés esetén a biztosító által kiküldött teljesítést igazoló bizonylatot) az üzembentartó nem köteles magánál tartani, de fontos figyelemmel kísérni, hogy az esedékes díjak befizetése időben megtörténjen.

Ha a biztosítási díj megfizetése késik, esetlegesen elmarad, a biztosító kockázatvállalása megszűnik – még akkor is, ha a biztosítási szerződés nem kerül törlésre -, így káresemény esetén a biztosító nem fogja a keletkezett kárt megfizetni.

A határozott időtartamra kötött szerződések díjának megfizetését a szerződéskötéskor egy összegben kell teljesíteni.

Tudnivalók a biztosítóváltásról Casco biztosítás esetén

Ha valamely oknál fogva Ön nem elégedett biztosítója szolgáltatásával, vagy érvényes szerződése díjával és változtatni akar, biztosítási szerződését írásban mondhatja fel a biztosítási szerződés évfordulójára, a szerződés évfordulóját megelőzően legkésőbb a 30-ik napon.

Fontos: a felmondó levélnek legkésőbb a szerződés évfordulóját megelőzően, a 30-ik napon be kell érkezni a biztosító társasághoz, sajnos ellenkező esetben felmondási szándékát a biztosító társaság nem fogja figyelembe venni.

A biztosítás felmondásáról szóló levelet, nyilatkozatot Ön megküldheti közvetlenül a biztosító társaságnak, vagy az Ön által megbízott alkusznak faxon, vagy postai úton, de felmondó nyilatkozatát személyesen is átadhatja a biztosító társaság, vagy az alkusz ügyfélszolgálatán. Abban az esetben, ha felmondó nyilatkozatot alkuszi ügyfélszolgálaton adja le, az alkusznak a felmondó nyilatkozatot haladéktalanul továbbítania kell a biztosítótársasághoz.

A szerződés a biztosítási évforduló napján szabályszerűen, felmondással fog megszűnni. Biztosítási szerződés más időponttal nem mondható fel. A felmondás feltétele, hogy a biztosítási díj a kockázatviselés dátumának végéig meg legyen fizetve.

Biztosítási szerződés felmondása esetén az új szerződést a biztosítási évforduló utolsó napját követő nap 0 órára szóló kockázatviselés kezdettel szükséges megkötni.

Casco biztosítás esetén, az új biztosító társaságnak a casco bonus igazolást be kell nyújtani, a tovább esetlegesen igénybe vett kedvezmények dokumentumaival együtt. Abban az esetben, ha Önnek nem áll rendelkezésére az előzmény biztosítási szerződésének kötvényszáma, vagy egyéb adatai, kérjük, hogy meghatalmazását továbbítsa felénk, melynek birtokában, módunkban áll intézkedni.

A biztosítási szerződések évfordulója biztosító társaságtól és a biztosítási szerződés tartalmától függően, változó időpontú lehet. Biztosítási szerződése évfordulójának időpontjáról a biztosítási kötvényből tájékozódhat, vagy keresse ügyfélszolgálatunkat és kérje munkatársaink segítségét, vagy kérje a biztosító társaság segítségét.

A biztosítási évfordulót a biztosító társaságok két féle módon határozzák meg a szerződés tartalmától és a jogszabályi előírásoktól függően, ezért lehet naptári vagy biztosítási évfordulójú a biztosítási szerződés.

A naptári évforduló, a szerződéskötés dátumától függetlenül az év utolsó napja, így a szerződést legkésőbb december 1-én lehet, a fentiekben leírt módokon érvényesen felmondani.

A biztosítási évforduló esetén, a szerződés évfordulója a szerződés megkötésének napjától 365 napra tehető. Ebben az esetben is az érvényes felmondás feltétele, hogy a felmondó nyilatkozat az évfordulót megelőzően, legkésőbb a 30.-ik napon beérkezzen a biztosító társasághoz. Előfordulhat, olyan biztosítási évforduló meghatározás is, hogy a kockázatviselés kezdetét követő hónap első napja a biztosítási év kezdete, és ettől az időponttól számított 365 nap lesz a biztosítás évfordulója.

A szerződés évfordulóját 30-60 nappal megelőzően, a biztosító társaság, amennyiben a következő biztosítási időszakban változatni kívánja a szerződés díját vagy feltételeit, értesítő levelet küld a szerződő részére, így mérlegelhető, hogy a megváltozott díj, esetleg a megváltozott feltételek mellett érdemes-e fenntartani a szerződést. A biztosító társaságok általában változtatják a díjat, annak megfelelően, hogy történt-e káresemény az elmúlt biztosítási időszakban, avagy a gépjármű értékének változásával csökkentik a szerződés díját. Általában a biztosító társaságok a biztosítási évforduló alkalmával felhívják a figyelmet arra is, hogy milyen egyéb hasznos szolgáltatások állnak az ügyfelek rendelkezésére, lehetőséget biztosítva az adott szerződés módosítására.

A szerződés évfordulóját 30-60 nappal megelőzően, a biztosító társaság is megküldheti a szerződőnek a szerződést felbontó levelét, hiszen a biztosító társaságnak is lehetősége, van indoklás nélkül felmondani a szerződést a biztosítási időszak végével.

Felmondó levél letölthető itt

Meghatalmazás letölthető itt

A casco biztosítási szerződés területi hatálya

A CASCO biztosítások általában Európára érvényesek, bár a pontos meghatározás eltérő az egyes biztosító társaságoknál. Néhány biztosítótársság esetén, amennyiben a területi érvényesség nem elégséges, van lehetőség pótdíj ellenében területi hatály kiterjesztést kérni.

Ezeket a lehetőségeket a díjszámító programban a kiegészítő biztosítások menüpont alatt lehet megtalálni, vagy érdemes e-mail-ben, vagy telefonon érdeklődni munkatársainknál.

 

Mikor mentesül a biztosító a kár megtérítése alól?

A teljesség igénye nélkül, az alábbiakban látható események során bekövetkezett károk esetén a biztosítók mentesülnek a kárkifizetés alól. A kizárások, mentesülések az egyes biztosítóknál eltérőek lehetnek, illetőleg hogy mire nem terjed ki a biztosítás mindig a biztosítási feltételekben kerül rögzítésre. Ezért kérjük, a biztosítási ajánlat kiválasztása alkalmával a biztosítási feltételeket ebből a szempontból is vizsgálják meg!

Nem térít a biztosító, ha a biztosított nem tud elszámolni a gépjármű kulcsaival, törzskönyvével.

Nem térít a biztosító, ha a kár közúti közlekedés során hatósági jelzés, útvonalengedély hiányában, lejárt forgalmi engedéllyel közlekedő járműben keletkezett.

Nem térít a biztosító, amennyiben bizonyítást nyer, hogy a kárt jogellenesen, szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozták.

Nem térít a biztosító, ha a gépjárművezetést károsan befolyásoló gyógyszer, kábítószer hatása alatt, illetve alkoholos befolyásoltság állapotában vezették.

Nem térít a biztosító, ha a gépjárművet túlterhelték, üzemeltetését szakszerűtlenül végezték, illetve ha a káresemény a gépjármű berendezéseinek súlyosan elhanyagolt műszaki állapotával összefüggésben következett be.

Nem térít a biztosító, ha a védelmi berendezés nem fele meg a biztosító által előírt biztonsági berendezésnek.

Fontos tudni, hogy vannak olyan biztosító társaságok, akik akkor sem térítik meg, vagy korlátozásokkal térítik meg a keletkezett kárt, ha a gépjármű vezetője, a megengedett sebességkorlátozást nem tartotta be, vagy a KRESZ előírásait a kár időpontjában megszegte, vagyis a biztosítási esemény ennek a szabályszegésnek következtében keletkezett.

Figyelembe kell venni, hogy gépjárművek műszaki állapota a mindenkori útviszonyoknak megfelelő kell legyen, gondolunk itt például a téli/ nyári gumiabroncs használatára. Van olyan biztosítótársaság, akinél ez kifejezetten feltétele a kárkifizetésnek. Hasonlóképpen feltétel a biztonsági öv használata, mert a biztonsági öv használatának mellőzése miatt keletkezett kár mentesíti a biztosítót a kárkifizetés alól. Mentesülési ok lehet a gépjármű közúti közlekedésre alkalmatlan műszaki állapota.(kormánymű, fékrendszer, gumikopás, karbantartási hiányosságok) A biztosítási ajánlat megválasztásakor a feltételek ilyen irányú megismerését is javasoljuk.

Önrészesedés

Az önrészesedés a kár azon része, amelyet a szerződés alapján a szerződő/biztosított magára vállal.

Az önrész százalékos értékben 10%, 20%, 30%-ban illetve forintértékben határozható meg, és a szerződésben kerül rögzítésre a szerződő választása alapján. Ha például a szerződés 10% és 50.000. Ft önrészt tartalmaz, akkor 500.000. forint alatti károkból mindig 50.000. Ft, 500.000 forint feletti károkból pedig mindig a kárérték 10%-a kerül önrészként elszámolásra.

Az önrészesedés mértékét el nem érő kár nem kerül kifizetésre.

Fontos tudni, hogy bizonyos szerződési feltételek megszegése esetén, néhány biztosítótársaság az önrészt a duplájára emelheti. Ilyen például a gépjárművet vezetők életkorára vonatkozó kitétel megszegése, amennyiben a vezetők körére vonatkozóan erre a szerződés kitér.

Kötelezettségek

Változás bejelentési kötelezettség:

A biztosítási szerződésben a szerződő/biztosított kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási szerződésben szereplő, azt érintő adatok változása esetén a változást dokumentáltan (lehetőség szerint írásban, vagy rögzített beszélgetés keretében) bejelenti a biztosító társaságnak, vagy a szerződését kezelő alkusznak. Amennyiben az alkusznak jelenti be a változást, az alkusz kötelessége azt haladéktalanul a biztosító részére továbbítani.

A teljesség igénye nélkül az alábbiakban felsoroljuk a változás bejelentési kötelezettségeket és azok bejelentésének határidejét:

Ügyfélváltozás bejelentési kötelezettsége 15 napon belül

 • tulajdonváltozás,
 • lakcímváltozás,
 • rendszám, alvázszám stb. változása,
 • a gépjármű forgalmi engedélyének, törzskönyvének elvesztése, ellopása
 • forgalomból történő kivonás (végleges, ideiglenes),
 • ajtózár, kormányzár csere,
 • kulcs elvesztése, megsérülése, használhatatlanná válása, kulcsról másolat készítése,
 • használatban bekövetkező változás (pl. bérbeadás),
 • a gépkocsi követelés biztosítékául történő lekötése
 • riasztó, lopásgátló berendezés cseréje
 • kárbejelentési kötelezettség (3 nap)

 

Kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség

Általában a biztosító társaságok a szerződési feltételeikben előírják, hogy abban az esetben, ha a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegésre kerül, mentesülnek a kárkifizetés alól. A szerződő/biztosított köteles a kárt a tőle elvárható módon megelőzni, illetve enyhíteni. Előírás az is, hogy kár esetén be kell tartani a helyreállítás folyamatában is a biztosító kárenyhítési, kármegelőzési célú utasításait. Ilyen például, hogy a szerződő biztosított köteles a jármű kulcsait, kódkártyáját, iratait olyan helyen tárolni, hogy ahhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettséghez tartozik a gépjárműn lévő zárak kicserélése abban az esetben, ha a jármű kulcsait ellopták, vagy elveszett, vagy megrongálták. Ilyen céllal végzett javítási munkákat a biztosító társaságok térítik.

Árvízkár megelőzésére, az árterületről el kell távolítani a gépjárművet. Gondoskodni kell a tűzvédelmi szabályok maradéktalan betartásáról. Tűz esetén gondoskodni kell azonnal az oltásról és akadályozni kell a tűz terjedését. Fürdőhelyen a gépjármű okmányait, kulcsait értékmegőrzőben kell tárolni.

Casco bonus

Casco bonus pontok érvényesítése során díjvisszatérítésben, vagy díjkedvezményben részesülhet a casco biztosítás szerződője. A casco bonus pontokat, hasonlóan a kötelező gépjármű felelősségbiztosításhoz az szerezhet, aki kármentesen közlekedik.

A bonusz mértéke a legtöbb biztosítónál egy-egy kármentes év után 5%, de van olyan biztosító is, ahol három igazolt kármentes év után már 50% díjengedmény is kapható!

A casco bonus érvényesítéséhez szükséges a casco bonus igazolás bemutatása az új biztosító társaság számára. A Casco bonus osztályait, mivel jogszabály nem szabályozza, a biztosító társaságok eltérően érvényesíthetik. A Casco bonus besorolására vonatkozó információkat a szerződési feltételek tartalmazzák. Van olyan biztosító társaság, aki olyan módon kíván kedvezni ügyfeleinek, hogy újonnan belépőként is C1 fokozatot érvényesít a szerződésben.

A Casco kártérítés főbb szempontjai

A teljes körű Casco biztosítás kiválasztásánál, felkészülvén az esetlegesen bekövetkező károkra, érdemes az alábbi szempontokat figyelembe venni. Kár estén a kártérítés kiszámításánál a biztosító társaságok, még termékenként is, eltérő módon számolnak, aszerint,

hogy a szerződési feltételekben mi kerül rögzítésre. Igény szerint kell megválasztani a Casco biztosítás területi hatályát is, melynek kritériumai a területi hatályra vonatkozó fejezetben találhatók meg.

A kártérítés főbb szempontjai:

 • önrészesedés számítása,
 • különböző károk eseténarányos kárkifizetés
 • kárszámítási alap (káridőponti forgalmi érték/újérték)
 • gazdasági totálkárrá minősítés százaléka
 • fedezetfeltöltés intézményének alkalmazása
 • avultatás
 • bonus fokozat változása
 • lehetséges többletszolgáltatások
 • csökkentett szolgáltatású termék

Díjszámító programunkban található elemzés és összehasonlítás segíti az egyes biztosításit termékek főbb jellemzőinek megismerését, de nem helyettesíti a vonatkozó biztosítási feltételek megismerését, megértését, valamint a biztosítási szerződéshez kapcsolódó jogokat, kötelezettségeket. Kérjük, minden esetben a biztosítási feltételek áttekintését, a biztosítási ajánlat megtétele előtt, hiszen a szerződési feltételek tartalmazzák a szolgáltatások pontos leírását és az egyedi feltételeket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a díjajánlatban bemutatott casco termékeken kívül a biztosítási piacon további termékek is elérhetőek, eltérő szolgáltatási tartalommal és díjjal. Weboldalunkon nem minden biztosító társaság casco terméke látható. A mennyiben a díjszámításban bemutatott termékeken kívül további ajánlatok iránt érdeklődnek, kérjük, a megadott elérhetőségeken keressék munkatársainkat, akik készséggel állnak rendelkezésre.

Hogyan válasszunk biztosítót Casco biztosítás kötése esetén?

A piac által kínált Casco biztosítási ajánlatok szolgáltatási és díjversenye mellett fontosnak tarjuk fontolóra venni, a szolgáltatások és biztosítási feltételek összehasonlítását is, például, milyen szolgáltatásokra van Önnek szüksége, van-e Önnek szüksége kiegészítő szolgáltatásokra, vagy igényeinek megfelelően ki tudja-e szolgálni Önt a későbbiekben az adott biztosító társaság.

A mérlegelés szempontjai a biztosítás díján kívül, a teljesség igénye nélkül az alábbiak lehetnek:

 • A biztosító társaság a biztosítás zökkenőmentes fenntartásához mennyiben segítheti Önt. Fontos, hogy a biztosító társaság a csekkeket/számlákat, igazolásokat, egyéb adminisztrációs dokumentumokat időben, az Ön által megadott címre küldje meg
 • A biztosító társaság könnyen elérhető-e telefonon, vagy személyesen, az esetlegesen felmerülő problémáit mennyire kezeli rugalmasan és megértően
 • Fenntart-e Önhöz, területileg közeli ügyfélszolgálatot
 • A kárbejelentés, a kárrendezés mennyire gyors és rugalmas.
 • Milyen Casco biztosítási termékeket kínál az adott biztosítótársaság, azok mennyiben felelnek meg az Ön igényeinek
 • Milyen feltételekkel és körülmények mellett köthető meg a Casco biztosítás
 • Fontos körültekintően megvizsgálni a kapott kedvezmények feltételeit
 • Milyen hasznos kiegészítő biztosítások köthetők a Casco biztosítás mellé
 • Milyen hasznos szolgáltatásokat, és kiegészítő szolgáltatásokat tartalmaz a biztosítási termék

Ha kérdése merült fel, kérjük, keresse munkatársainkat.

A biztosítás megszűnésének esetei

Díjnemfizetés

A biztosító kockázatvállalása megszűnik díjnemfizetés esetén, ha az esedékes biztosítási díjat az esedékességtől számított 10-30 nap elteltével nem fizetik meg, biztosítókként eltérő módon. A díj késedelmes befizetése a megszűnt szerződést és a biztosító kockázatviselését nem lépteti újból hatályba. Ha a szerződés díj nemfizetéssel szűnik meg, a korábban, a kármentes időszakokért megszerzett kedvezményeket (bonus), a szerződő elveszíti, így a szerződés újrakötésénél csak az A0 besorolás alkalmazható. A 2014.03.15-től érvényes Ptk. szabályozza a reaktiválás jogintézményét, melynek alapján, ha a szerződés a folytatólagos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a fogyasztó, szerződő fél a megszűnés napjától számított 120 napon belül írásban kérheti a biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. A biztosító a biztosítási fedezetet a megszűnt szerződés feltételei szerint helyreállítja, ha a korábban esedékes díj megfizetésre kerül. Vállalati biztosítások esetén a szerződés és annak feltételei rendelkeznek arról, hogy a reaktiválás lehetősége mily módon történhet, van rá lehetőség, vagy nincs.

Érdekmúlás

A határozatlan időtartamra kötött biztosítási szerződés megszűnik érdekmúlás esetén. Érdekmúlás következik be, ha a gépjármű tulajdonjogában változás történik, ha a gépjárművet véglegesen kivonják forgalomból, a gépjármű megsemmisülésekor, biztosítási esemény bekövetkeztében történő ellehetetlenülés (totálkár, lopás, megsemmisülés, gazdaságtalan helyreállítás) következtében.

FONTOS, hogy az érdekmúlás körülményeit igazoló dokumentumot – adás-vételiszerződést, lopás esetén a nyomozást lezáró rendőrségi határozatot, totálkár esetén a kár megállapításáról szóló jegyzőkönyvet, forgalomból történő végleges kivonás esetén, az Okmányirodai határozatot – a Biztosítónak, vagy a szerződést kezelő Alkusznak, legkésőbb tizenöt napon belül el kell juttatni.

Felmondás

A casco biztosítási szerződés megszüntethető, biztosítási évfordulóra történő szabályszerű felmondással. A casco biztosítási szerződés évfordulója a biztosítási időszak kezdetét követő egy év. A biztosítási szerződés kezdetét, vagyis a kötés dátumát az ajánlat és a kötvény tartalmazza.

A biztosítási szerződés felmondását bármelyik fél kezdeményezheti, a biztosítási évfordulót megelőzően legalább 30 nappal, írásban. A biztosítási szerződés más időponttal nem mondható fel. A felmondás feltétele, hogy a biztosítási díj a kockázatviselés végéig meg legyen fizetve. Mivel a biztosítási szerződést nemcsak a biztosítás szerződője, hanem a biztosító társaság is felmondhatja a fent említett határidőn belül, a hátralékos biztosítási díjat a biztosító társaság követelheti a biztosítás szerződőjén. Amennyiben a biztosító társaság mondja fel a biztosítási szerződést, feltétlenül szükséges gondoskodni új szerződés megkötéséről.

Határozott időtartamra kötött biztosítási szerződés a biztosítási határnap elteltével szűnik meg.

E

Írjon nekünk:


 • Elolvastam, es elfogadom az adatvedelmi nyilatkozatot. Az Ön jelenleg megadott adatait az Önnel való kapcsolatfelvételhez használjuk. Az Ön nevét es e-mail címét adatbázisunkban tároljuk, de harmadik személy részére nem adjuk át.
E

Hívjon minket:

+36 1 453 0303 / +36 30 933 4292