A személyes adatok megadása, akár az internetes felületen, akár e-mailben, akár telefonon, a biztosítási ajánlat elkészítéséhez, vagy bármilyen más ügyintézéshez, minden esetben önkéntes. A szerződéssel kapcsolatos minden adatot, MPM Biztosítási Alkusz Kft., mint adatkezelő, MPM Biztosítási Alkusz Kft. adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai, illetve mindazok, akik MPM Biztosítási Alkusz Kft.-vel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutnak, kötelesek biztosítási titokként kezelni. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos minden adat titoktartási kötelezettség alatt áll, időbeni korlátozás nélkül. Az adatkezelés kiterjed, természetes személyek vagy jogi személyiségek, akik ügyfélmegbízást adnak biztosítási szerződés megkötésére, kezelésére, és/vagy a biztosítási jogviszonnyal, és/vagy az Alkusz tevékenységével összefüggésben, bármilyen ügyintézésre, eljárásra, illetve Alkusszal ügyfélkapcsolatban állnak. Az adatkezelés kiterjed azon személyekre is, akik Alkusszal ügyfélkapcsolatban álló személyekhez olyan módon kötődnek, hogy akár kedvezményezettként, akár biztosítottként a biztosítási szerződés részesei, vagy érintettek a biztosítási szerződésben. Az adatkezelésben érintettek köre bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy azonosítható személy. Érintett az Alkusz megbízója, volt megbízója, továbbá azon személyek köre, akik Alkusszal megbízási jogviszonyba kívánnak kerülni, illetve azon személyek, akik a biztosítási szerződés részesei. MPM Biztosítási Alkusz Kft, mint adatkezelő, csakis azon személyes adatokat kéri megadni melyek elengedhetetlenül szükségesek a kezdeményezett biztosítási szerződés létrejöttéhez, módosításához, fenntartásához és a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez, vagy jogszabályban meghatározott egyéb célt szolgálnak. Ettől eltérő adatkezelés csakis az ügyfél előzetes hozzájárulásával történhet. Engedélyt adhat marketing célú megkereséshez a megbízási szerződés aláírása alkalmával, vagy a weboldalon keresztül. A hozzájárulás megtagadása miatt ügyfelet hátrány nem érheti, és egyéb célt, (mint például marketing célú megkeresés) szolgáló adatkezelésre adott engedélye alapján, számára előny nem nyújtható.

Az adatok kezelésének tartama és a nyilvántartása a szerződő / biztosított / társbiztosított / zálogjogosult / üzembentartó minden olyan adatára vonatkozik mely a biztosítási szerződés létrejöttében és fenntartásában, módosításában, a biztosítási szerződésből származó követelések megítélésében szükséges vagy jogszabályban meghatározott egyéb célt szolgál, ezen adatokat az MPM Biztosítási Alkusz Kft. a jogviszony fennállása alatt, de legalább addig köteles kezelni, ameddig a jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. Ügyfélnek joga van írásban tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását. MPM Biztosítási Alkusz Kft. különleges adatot akkor jogosult kezelni, ha ahhoz az ügyfél, írásban hozzájárult. MPM Biztosítási Alkusz Kft. a tudomására jutott személyes és szerződést érintő összes adatot, információt a 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről X.fejezet rendelkezései alapján, biztosítási titokként köteles kezelni, és a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles eljárni. Az MPM Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfél adatait biztosítási titokként kezeli, azt az ügyfél beleegyezése nélkül harmadik személynek nem adja ki, kivéve az ügyfél által választott szolgáltatást nyújtó Biztosítótó. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről X. fejezetben meghatározott szervek megkeresése esetén.

Az MPM Biztosítási Alkusz Kft. részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartása szükségeltetik az adatokra vonatkozóan. Az adatvédelem a biztosítási titok tekintetében időbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a díjszámítási és adatfeldolgozási modult elkészítő, működtető és elérhetővé tevő szolgáltatókra, SK Trend Kft. 1026 Budapest, Gábor Áron u. 80. cg: 01-09-720079, adószám: 13127569-2-41, Bázis Net Rendszerház Számítástechnikai Kft. 9141 Ikrény, Sport utca 19. cg. 08-09-012730, adószám: 13414575-2-08, Hungária Informatika Kft., 1027 Budapest, Horvát u. 14-24., cg,. 01-09-923495, adószám: 14862610-2-41, mint adatfeldolgozókra, MPM Biztosítási Alkusz Kft. tulajdonosaira, vezetőire, munkavállalóira, szerződött partnereire, azok alkalmazottaira, vezetőire is vonatkozik, így a birtokukba jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti és biztosítási titokként kezelik.

MPM Biztosítási Alkusz Kft rendelkezik Adatvédelmi Szabályzattal, amely az alábbiakban tekinthető meg, továbbá ajánljuk szíves figyelmébe Adatvédelmi tájékoztatónkat.

MPM Biztosítási Alkusz Kft a tevékenységi körébe tartozó, a biztosítási szolgáltatással összefüggésben tájékoztatást, hírlevelet, reklámnak minősülő értesítéseket csak akkor küld, ha ehhez ügyfele kifejezetten hozzájárul. Ilyen irányú, kifejezett hozzájárulás alapján küld az MPM Biztosítási Alkusz Kft hírlevelet, tájékoztatva ügyfelet a biztosítási termékekről, valamint a biztosítási piac változásairól, lehetőségeiről. Hírlevelek célja, hogy az ügyfél minden lényegi változásról értesítve legyen. Az ügyfél adatait kommunikációs adatbázisunkban rögzítjük, de harmadik személy számára nem adjuk ki, az adatokat biztosítási titokként kezeljük.

Az ügyfél hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja, MPM Biztosítási Alkusz Kft bármelyik elérhetőségén.

Postai levél útján: 1032 Budapest, Bécsi út 120.

E-mailben: info@mpmba.hu.

Telefonon: +36-1 453-0303

A visszavonást követően az ügyfél hozzájárulása törlésre kerül a kommunikációs adatbázisból, az adatok csakis szerződésének fennállása alatt, a szerződés gondozásához szükséges célok elérése érdekében kerülnek felhasználásra.

Oldal frissítve: 2018.10.10.